Zadanie 6.

Pokaż zamówienia, które złożyli klienci z USA i które były obsługiwane przez pracownika na stanowisku Sales Representative.

Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Customers, dbo.Employees, Kolumny: OrderID, CustomerID, EmployeeID, Country, Title, Wynik: 88 rows

s6

Rozwiązanie

SELECT OrderID, CustomerID, EmployeeID
FROM dbo.Orders
WHERE CustomerID in (SELECT CustomerID FROM dbo.Customers WHERE Country = 'USA')
AND EmployeeID in (SELECT EmployeeID FROM dbo.Employees WHERE Title = 'Sales Representative')
ORDER BY CustomerID, OrderID;

[collapse]

Zadanie 5.

Pokaż pierwsze i ostatnie zamówienie dla klientów z Niemiec.

Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Customers, Kolumny: CustomerID, OrderID, Country, Wynik: 11 rows

s5

Rozwiązanie

SELECT CustomerID, MIN(OrderID) as FirstOrder, MAX(OrderID) as LastOrder
FROM dbo.Orders
GROUP BY CustomerID
HAVING CustomerID in (SELECT CustomerID FROM dbo.Customers WHERE Country = 'Germany')
ORDER BY CustomerID;

[collapse]

Zadanie 4.

Wybierz tylko parzyste numery zamówień z zakresu 10759 – 10924, które złożyli klienci z USA. Nie używaj złączenia tabel.

Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Customers, Kolumny: OrderID, CustomerID, Country, Wynik: 9 rows

s4

Rozwiązanie

SELECT OrderID, CustomerID
FROM dbo.Orders
WHERE (OrderID %2 = 0) AND (OrderID BETWEEN 10759 AND 10924)
AND CustomerID in (SELECT CustomerID FROM dbo.Customers WHERE Country = 'USA');

[collapse]

Zadanie 3.

Pokaż klientów, którzy w 1996 roku nie złożyli żadnego zamówienia, ale złożyli je później. Zadanie rozwiąż na dwa różne sposoby.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: CustomerID, OrderDate, Wynik: 22 rows

s3

Rozwiązanie

1) z grupowaniem:

SELECT CustomerID
FROM dbo.Orders
GROUP BY CustomerID
HAVING MIN(OrderDate) >= '19970101';

2) z użyciem podzapytań:

SELECT DISTINCT O.CustomerID
FROM dbo.Orders as O
WHERE O.CustomerID not in (SELECT o1.CustomerID FROM dbo.Orders as o1 WHERE o1.OrderDate >= '19960101' AND o1.OrderDate < '19970101')
AND O.CustomerID in (SELECT o2.CustomerID FROM dbo.Orders as o2 WHERE o2.OrderDate >= '19970101')
ORDER BY O.CustomerID;

[collapse]

Zadanie 1.

Wyznacz id klienta, który złożył ostatnie zamówienie (najnowsze). Zadanie rozwiąż na dwa różne sposoby.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: CustomerID, OrderID, Wynik: 1 row

s1

Rozwiązanie

1) z użyciem funkcji OFFSET-FETCH, ewentualnie TOP:

SELECT CustomerID, OrderID
FROM dbo.Orders
ORDER BY OrderID DESC
OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROW ONLY;

2) z użyciem podzapytania:

SELECT CustomerID, OrderID
FROM dbo.Orders
WHERE OrderID = ( SELECT Max(OrderID) FROM dbo.Orders );

[collapse]