Tagi: having

Zadanie 6.

Dla zamówień o numerach 10250, 10657, 10710 i 10901 policz, ile produktów zawiera każde z nich, oblicz średnią cenę produktu i podaj kraj, do którego zostało dostarczone.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Order Details, dbo.Orders, Kolumny:  OrderID, UnitPrice, Quantity, ShipCountry, Wynik: 4 rows

10

Rozwiązanie

SELECT O.OrderID, COUNT(*) as Produkty, AVG(OD.UnitPrice*OD.Quantity) as Srednia, O.ShipCountry
FROM dbo.[Order Details] as OD
JOIN dbo.Orders as O on OD.OrderID = O.OrderID
GROUP BY O.OrderID, O.ShipCountry
HAVING O.OrderID IN(10250, 10657, 10710, 10901);

[collapse]

Zadanie 4.

Wybierz te zamówienia, w których ilość zamówionych produktów wynosi 5 lub więcej.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Order Details, Kolumny: OrderID, Wynik: 37 rows

6

Rozwiązanie

SELECT OrderID, COUNT(*) as Ilosc
FROM dbo.[Order Details]
GROUP BY OrderID
HAVING COUNT(*) >= 5
ORDER BY Ilosc DESC;

[collapse]
Recent Entries »