Zadanie 16.

Podlicz wartość zamówień każdego klienta w podziale na te złożone bezpośrednio (direct) lub online.

Schemat: OE, Tabela: Orders, Kolumny: customer_id, order_mode, order_total, Wynik: 62 rows

s16

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie

1. Z podzapytaniami:

WITH subquery AS (
SELECT customer_id,
CASE order_mode
WHEN 'direct' THEN SUM(order_total)
END AS direct,
CASE order_mode
WHEN 'online' THEN SUM(order_total)
END AS onlines
FROM orders
GROUP BY customer_id, order_mode
)

SELECT customer_id, NVL(direct, 0) as direct, NVL(onlines, 0) as "ONLINE"
FROM subquery
ORDER BY customer_id;

2. Bez podzapytań:

SELECT customer_id,
SUM(
CASE order_mode
WHEN 'direct'
THEN order_total
ELSE 0
END)AS direct,
SUM(
CASE order_mode
WHEN 'online'
THEN order_total
ELSE 0
END)AS "ONLINE"
FROM ORDERS
GROUP BY customer_id, order_mode
ORDER BY customer_id;

[collapse]
 • Angela Żelek

  Inne podejście:

  with md as (
  select customer_id, sum(order_total) as d
  from orders
  where order_mode = ‚direct’
  group by customer_id),
  mo as (
  select customer_id, sum(order_total) as o
  from orders
  where order_mode = ‚online’
  group by customer_id)
  select customer_id, nvl(d, 0) as „DIRECT”, nvl(o, 0) as „ONLINE”
  from md full outer join mo using(customer_id)
  order by customer_id;