Zadanie 24.

Wyświetl wszystkich klientów (nazwa firmy, osoba kontaktowa i numer telefonu), którzy nie podali swojego numeru Fax.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: CompanyName, ContactName, Phone, Fax, Wynik: 22 rows

32

Rozwiązanie

SELECT CompanyName, ContactName, Phone
FROM dbo.Customers
WHERE Fax IS NULL
ORDER BY CompanyName;

[collapse]