Zadanie 3.

Znajdź 3 zamówienia o największej wartości.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Order Details, Kolumny: OrderID, UnitPrice, Quantity, Wynik: 3 rows

5

Rozwiązanie


SELECT OrderID, SUM(UnitPrice*Quantity) as Suma
FROM dbo.[Order Details]
GROUP BY OrderID
ORDER BY Suma DESC
OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 3 ROWS ONLY;

Można tu użyć również funkcji TOP (SELECT TOP(3)…).

[collapse]

Zadanie 2.

Chcemy sprawdzić, ile zamówień było złożonych w każdym miesiącu każdego roku.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: OrderDate, Wynik: 3 rows

4

Rozwiązanie

SELECT YEAR(OrderDate) as Rok, MONTH(OrderDate) as Miesiac, COUNT(*) as Zamowienia
FROM dbo.Orders
GROUP BY YEAR(OrderDate), MONTH(OrderDate)
ORDER BY Rok, Miesiac;

[collapse]

Zadanie 2.

Napisz zapytanie, które pokaże nam wszystkie osoby kontaktowe z nazwiskiem zaczynającym się na ‘L’ (imię i nazwisko w bazie to jedna kolumna).

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: CustomerID, CompanyName, ContactName, Wynik: 6 rows

3

Rozwiązanie

SELECT CustomerID, CompanyName, ContactName
FROM dbo.Customers
WHERE ContactName LIKE '% L%';

[collapse]