Zadanie 10.

Z tabeli Employees (EmployeeID, FirstName, LastName) wybierz:

a) pracowników z UK

b) pracowników, którzy nie są z Londynu

c) urodzeni po 1960 roku

d) wszystkich panów

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: EmployeeID, FirstName, LastName, Country, City, BirthDate, TitleOfCourtesy, Wynik: a) 4 rows, b) 5 rows, c) 3 rows, d) 3 rows

Rozwiązanie

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName

FROM dbo.Employees

a) WHERE Country = 'UK'

b) WHERE City <> 'London'

c) WHERE BirthDate > '19610101'

d) WHERE TitleOfCourtesy = 'Mr.'

[collapse]

Zadanie 28.

Podsumuj pracę przewoźników: podlicz, ile zamówień obsłużyli w każdym roku. W wyniku zaznacz, na którym miejscu jest dany przewoźnik w ilości obsłużonych zamówień.

Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Shippers, Kolumny: CompanyName, OrderDate, ShipVia, ShipperID, Wynik: 9 rows

37

Rozwiązanie

SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY YEAR(O.OrderDate) ORDER BY COUNT(*) DESC) as Nr, S.CompanyName, YEAR(O.OrderDate) as Year, COUNT(*) as Orders
FROM dbo.Orders as O
JOIN dbo.Shippers as S on O.ShipVia = S.ShipperID
GROUP BY S.CompanyName, YEAR(O.OrderDate)
ORDER BY Year, Orders DESC;

[collapse]

Zadanie 27.

Dla klientów z Francji wyświetl nazwę firmy, osobę kontaktową oraz numer telefonu; numer powinien być rozdzielony za pomocą myślników, zamiast kropek.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: CompanyName, ContactName, Phone, Wynik: 11 rows

35

Rozwiązanie

SELECT CompanyName, ContactName, REPLACE(Phone, '.', '-') as Phone
FROM dbo.Customers
WHERE Country = 'France'
ORDER BY CompanyName;

[collapse]

Zadanie 26.

Korzystając z tabeli Customers, dla poszczególnych regionów i miast w USA określ numer kierunkowy telefonu.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: Region, City, Phone, Wynik: 12 rows

34

Rozwiązanie

SELECT DISTINCT Region, City, SUBSTRING(Phone, 2, 3) as Kierunkowy
FROM dbo.Customers
WHERE Country = 'USA'
ORDER BY Region, City;

[collapse]

Zadanie 25.

Dla wszystkich klientów z Wielkiej Brytanii (UK) pokaż nazwę firmy, osobę kontaktową, numer telefonu oraz fax (jeśli istnieje), w formie jaką przedstawiono na screenie.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: CompanyName, ContactName, Phone, Fax, Wynik: 7 rows

33

Rozwiązanie

SELECT CompanyName, ContactName, CONCAT(Phone, ', Fax:'+ Fax) as 'Phone Number'
FROM dbo.Customers
WHERE Country = 'UK'
ORDER BY CompanyName;

[collapse]

Zadanie 23.

Policz, ile zamówień obsłużył każdy z pracowników; wyniki opisz jako przedziały: mniej niż 50, między 50 a 100, więcej niż 100.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: EmployeeID, OrderID, Wynik: 9 rows

31

Rozwiązanie

SELECT EmployeeID,
CASE
WHEN COUNT(OrderID) < 50 THEN 'Mniej niż 50'
WHEN COUNT(OrderID) BETWEEN 50 AND 100 THEN 'Między 50 a 100'
WHEN COUNT(OrderID) > 100 THEN 'Więcej niż 100'
END AS Zamowienia
FROM dbo.Orders
GROUP BY EmployeeID
ORDER BY EmployeeID;

[collapse]

Zadanie 22.

Dla pracowników o id równym 1, 2, 3, 6, 8 oraz 9 ustal tytuły grzecznościowe (pan lub pani). Jeśli tytuł grzecznościowy jest inny, zostaje oryginalny. Imię i nazwisko powinno znaleźć się w jednej kolumnie.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: EmployeeID, TitleOfCourtesy, FirstName, LastName, Wynik: 6 rows

30

Rozwiązanie

SELECT EmployeeID,

CASE TitleOfCourtesy

WHEN 'Mr.' THEN 'Pan'

WHEN 'Ms.' THEN 'Pani'

ELSE TitleOfCourtesy

END AS Tytuł,

(FirstName +' '+ LastName) as Pracownik

FROM dbo.Employees
WHERE EmployeeID IN(1, 2, 3, 6, 8, 9)
ORDER BY EmployeeID;

[collapse]

Zadanie 8.

Pokaż te zamówienia klienta o id SAVEA, które były obsługiwane przez pracowników o id 1, 3 lub 9.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: CustomerID, OrderID, EmployeeID, Wynik: 9 rows

29

Rozwiązanie

SELECT CustomerID, OrderID, EmployeeID

FROM dbo.Orders

WHERE CustomerID = 'SAVEA' AND EmployeeID IN(1, 3, 9)

ORDER BY OrderID, EmployeeID;

[collapse]