Zadanie 3.

Znajdź 3 zamówienia o największej wartości.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Order Details, Kolumny: OrderID, UnitPrice, Quantity, Wynik: 3 rows

5

Rozwiązanie


SELECT OrderID, SUM(UnitPrice*Quantity) as Suma
FROM dbo.[Order Details]
GROUP BY OrderID
ORDER BY Suma DESC
OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 3 ROWS ONLY;

Można tu użyć również funkcji TOP (SELECT TOP(3)…).

[collapse]