Tagi: where

Zadanie 22.

Dla pracowników o id równym 1, 2, 3, 6, 8 oraz 9 ustal tytuły grzecznościowe (pan lub pani). Jeśli tytuł grzecznościowy jest inny, zostaje oryginalny. Imię i nazwisko powinno znaleźć się w jednej kolumnie.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: EmployeeID, TitleOfCourtesy, FirstName, LastName, Wynik: 6 rows

30

Rozwiązanie

SELECT EmployeeID,

CASE TitleOfCourtesy

WHEN 'Mr.' THEN 'Pan'

WHEN 'Ms.' THEN 'Pani'

ELSE TitleOfCourtesy

END AS Tytuł,

(FirstName +' '+ LastName) as Pracownik

FROM dbo.Employees
WHERE EmployeeID IN(1, 2, 3, 6, 8, 9)
ORDER BY EmployeeID;

[collapse]

Zadanie 7.

Pokaż wszystkich pracowników zatrudnionych w 1993 roku.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: FirstName, LastName, HireDate, Wynik: 3 rows

11

Rozwiązanie

SELECT FirstName, LastName, HireDate
FROM dbo.Employees
WHERE YEAR(HireDate) = '1993'

— inna wersja: WHERE HireDate >= ‘19930101’ AND HireDate < ‘19940101’;

[collapse]