Zadanie 1.

Chcemy wyświetlić kolejne liczby od 10 do 1. Stwórz trzy rozwiązania, korzystając z trzech różnych pętli (Loop, While, For).

Rozwiązanie

Pętla Loop:

set serveroutput on;

declare
  n number := 10;
begin
  loop
  dbms_output.put_line(n);
  n:= n-1;
  exit when n = 0;
  end loop;
end;
/

 

Pętla While:

set serveroutput on;

declare
  n number := 10;
begin
  while n > 0 loop
  dbms_output.put_line(n);
  n:= n-1;
  end loop;
end;
/

 

Pętla For:

set serveroutput on;

declare
  n number := 10;
begin
  for n in reverse 1..10 loop
  dbms_output.put_line(n);
  end loop;
end;
/

[collapse]