Zadanie 13.

Stwórz kwerendę, która zwraca w wyniku listę numerów zamówień, uporządkowanych rosnąco. Nas jednak interesują tylko pozycje od 25 do 50 z tej listy.

Baza: Northwind, Tabela: Orders, Kolumny: OrderID, Wynik: 25 rows

18

Rowziązanie

SELECT OrderID
FROM dbo.Orders
ORDER BY OrderID
OFFSET 24 ROWS FETCH NEXT 25 ROWS ONLY;

[collapse]