Zadanie 5.

Znajdź 6 klientów, którzy mają najwyższą wartość zamówień.

Schemat: OE, Tabela: Orders, Kolumny: customer_id, order_total, Wynik: 6 rows

p5

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie

SELECT customer_id, SUM(order_total) as Suma
FROM orders
GROUP BY customer_id
ORDER BY Suma DESC
OFFSET 0 ROWS FETCH FIRST 6 ROWS ONLY;

[collapse]