Zadanie 8.

Policz, ile jest produktów w każdej kategorii oraz wyznacz cenę najdroższego produktu.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Products, Kolumny: CategoryID, UnitPrice, Wynik: 8 rows

12

Rozwiązanie

SELECT CategoryID, Count(*) as Ilosc, MAX(UnitPrice) as MaxCena
FROM dbo.Products
GROUP BY CategoryID;

[collapse]